Silva Hållbarhet

Produktion

Inte helt oväntat kommer större delen av våra totala utsläpp och negativa avtryck från vår leverantörskedja som till stor del finns i Asien. Silva har ingen egen produktion och är därför beroende av olika leverantörer och underleverantörer. Vår största möjlighet att påverka, men också största utmaning, är att samarbeta med våra leverantörer och sätta upp visioner, mål och uppföljning som bidrar till att skapa positiv förändring för både människor och miljö. 

Vårt mål 2030

Vi har satt ett mål att minska vår utsläppsintensitet av växthusgaser med 60% fram till 2030*. För att uppnå detta måste vi jobba för att produktionen drivs av förnyelsebara energikällor, samtidigt som vi skyndar på initiativ som minskar den totala energiåtgången i produktionen. Det är här vi kan påverka som mest och där vi kan driva igenom den största förändringen. Där vi står idag ser vi också möjligheter att genomföra andra förändringar längs produktions- och leverantörskedjan som ytterligare minskar våra utsläpp och negativa avtryck. Mer om dessa initiativ kan du läsa nedan.

*Jämfört med 2022

Silva Code of Conduct

Idag har vi en”Silva Code of Conduct” som utgår ifrån FN Global Compact och dess 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljörätt och antikorruption. Det är helt enkelt ett dokument med ett antal principer och riktlinjer vi förväntar oss att alla våra leverantörer och affärspartners ska skriva under på och sedan efterleva. Om detta inte sker, är det vårt ansvar att avsluta samarbetet och hitta nya samarbetspartner. Du kan läsa vår Silva Code of Conduct här. 

Vår plan framåt är dock att övergå till Amforis Business Social Compliance Initiative (BSCI) Code of Conduct och få med våra leverantörer och affärspartners på resan. 

Amfori BSCI

Amfori grundades 1977 och är idag en världsledande branschorganisation för hållbar handel med över 2400 medlemmar. Genom en erkänd metodologi hjälper de företag att bedriva ansvarstagande verksamheter och att förbättra sina policys och processer. Med hjälp av Amfori BSCI Code of Conduct kan vi ställa krav på välgrundat och dokumenterat CSR-arbete genom hela leverantörskedjan, samtidigt som vi får hjälp att identifiera, förebygga, ta hänsyn till och åtgärda eventuella oegentligheter eller brott mot mänskliga rättigheter. 

Vi har satt som mål att alla våra huvudleverantörer (tier 1) ska ha skrivit under Amfori BSCI och vi ska ha kartlagt alla underleverantörer (tier 2 och 3) innan 2025. Alla underleverantörer ska sen ha skrivit under Amfori BSCI innan 2027. Vi kommer sedan genomföra kontinuerlig uppföljning och regelbundna revisioner för att säkerställa att kraven efterföljs. 

Amfori BEPI

Amfori Business Environment Performance Initiative (BEPI) Code of Conduct bygger på samma logik som Amfori BSCI men här riktas i stället fokus mot miljöfrågorna och att identifera och åtgärda miljörisker i leverantörskedjan. Vi har valt att ta hjälp av Amfori även på detta område för att förbättra vår övergripande miljöprestanda och för att minimera eventuella miljörisker i vår produktion. Grundprincipen i BEPI är att jobba med ständiga förbättringar och skapa positiv förändring genom att kontinuerligt implementera nya sätt att arbeta, genom att förändra, minska eller byta material, etcetera. 

Samma målsättning gäller även här – innan 2025 ska alla våra huvudleverantörer ha skrivit under och våra underleverantörer ska vara kartlagda och omfattas av BEPI innan 2027. Vi kommer sedan genomföra kontinuerlig uppföljning och regelbundna revisioner för att säkerställa att kraven efterföljs.

Vi ska minska vår utsläppsintensitet av växthusgaser med 60% fram till 2030*.

*Jämfört med 2022

Kemikaliegruppen

Sedan 2022 är vi medlemmar i nätverket Kemikaliegruppen EEE som riktar sig till företag inom elektronikbranschen. Medlemskapet i Kemikaliegruppen ger oss tillgång till såväl omvärldsbevakning som värdefulla nätverk, praktiska verktyg, uppdateringar om relevant lagstiftning och nyheter inom området kemikalier i varor och substitution. Vi får också hjälp att identifiera och förebygga användandet av onödiga substanser i våra egna produkter. Kemikaliegruppen drivs av RISE som är utsett till Sveriges Nationella Metrologiska Institut (NMI) vilket betyder att de koordinerar och representerar Sverige i internationella metrologiska sammanhang. Metrologi, eller kvalitetssäkrad mätteknik, är grundläggande för internationellt samarbete vad gäller handel och forskning samt bidrar till effektivisering av både industri och samhälle. 

Nej till flygfrakt

Flygfrakt är ett av de minst miljövänliga transportsätten när det gäller koldioxidutsläpp per enhet transporterad last. Flygplansmotorer förbränner en betydande mängd fossila bränslen och släpper ut växthusgaser i atmosfären, vilket bidrar till klimatförändringarna. Som ett resultat har flygfrakt ett högre koldioxidavtryck jämfört med andra transportsätt och detta gör flygfrakten mindre energieffektiv.

Vi har beslutat att sluta med flygfrakt från och med 2024 för alla typer av leveranser av vårt innevarande sortiment. Detta gäller även vid förseningar som påverkar säljstart av nya lanseringar.  

Design

Silvas hållbarhetsarbete börjar på designavdelningen. Vi designar produkter för att vi som människor ska kunna upptäcka och njuta mer av naturen.

Produktion

Vår största möjlighet att påverka, men också största utmaning, är att samarbeta med våra leverantörer och sätta upp visioner, mål och uppföljning som bidrar till att skapa positiv förändring för både människor och miljö. 

Omtanke

Vi vill att vårt hållbarhetsarbete ska sträcka sig långt utanför vårt bolag och skapa positiva avtryck hos människor och i naturen.